top of page

Izjava zastupnika osiguranja

Slijedom Zakona o osiguranju (NN 30/15 i 112/18) obavezni smo vas informirati, kako slijedi:

​Informacije o zastupnicima koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, odnosno poslove distribucije u osiguranju:

  • DANIJELA DELLAVIA, Zrinsko-frankopanksa 20C, Zadar, upisana u registar zastupnika pod brojem ZO 21277, izdanim od strane HANFE

Registar u kojem su ovlašteni posrednici – fizičke osobe prijavljeni i način provjere:

  • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( HANFA ), Ulica Franje Račkog 6, Zagreb

  • pisanim upitom i/ili na www.hanfa.hr

​​Društvo za zastupanje u kojem su ovlašteni zastupnici – fizičke osobe članovi uprave:

  • AD ASTRA PARTNER d.o.o., Zrinsko-frankopanska 20C, Zadar, OIB 45181033095, MB 5451981 – rješenjem od 22. srpnja 2021. godine, KLASA: UP/I 974-03/21-01/77, URBROJ: 326-01-22-21-3, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), društvu je izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju. Podaci o društvu provjerljivi u sudskom registru (www.sudreg.pravosudje.hr) i u Registru ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju koji se vodi pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb, www.hanfa.hr).

​Zastupnik odnosno Ad astra partner d.o.o. ne posjeduje udio, izravni ili neizravni, u bilo kojem društvu za osiguranje na temelju kojeg sudjeluje u pravu glasa odnosno kapitalu društva za osiguranje.

​Zastupnik za obavljene poslove distribucije osiguranja ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje te nema nikakve druge ekonomske koristi i naknade koje su uključene u premiju osiguranja.

Društvo za osiguranje ili s njim povezana osoba posredno ili neposredno ne posjeduje poslovni udio odnosno druga prava na temelju kojih mogu sudjelovati u pravu glasa odnosno kapitalu društva Ad astra partner d.o.o. za zastupanje u osiguranju.

​Zastupnik odnosno Ad astra partner d.o.o. obavlja poslove distribucije osiguranja po nalogu ugovaratelja osiguranja i pri tome surađuje sa sljedećim društvima za osiguranje:

  • ALLIANZ HRVATSKA d.d.

  • EUROHERC OSIGURANJE d.d.

​Zastupnik ne daje savjete o proizvodima koje distribuira.

​Između Ad astra partnera d.o.o. i bilo kojeg društva za osiguranje, kao i između zastupnika u osiguranju i reosiguranju koji su zaposlenici društva Ad astra partner d.o.o. ne postoji odnos uske povezanosti u smislu odredbi Zakona o osiguranju. Osiguranici mogu izvan sudskim postupkom rješavati sporove sa osigurateljem temeljem obaveze društva za osiguranje da uspostavi postupak izvan sudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja.

Društvo za osiguranje dužno je u uvjetima osiguranja objaviti informaciju o načinu postupka izvan sudskog rješavanja sporova te uspostaviti interni postupak za rješavanje pritužbi osiguranika.

Osim prethodno navedenog, osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje sa ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba. Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj dakle odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje. Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 s naznakom za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju, te mora biti potpisana. Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju mogu podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje, odnosno sobe koje za društvo za zastupanje obavlja poslove zastupanja, odluke društva za zastupanje u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u vezi rješavanjem zahtjeva iz ugovora u osiguranju ili reosiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe. Pritužba se podnosi usmeno na zapisnik – u uredima društva Ad astra partner d.o.o. na adresi Zrinsko-frankopanska 20C, Zadar, pismenim putem na adresu sjedišta društva za zastupanje, emailom na adresu info@adastrapartner.hr. Pritužba treba sadržavati: ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba; razloge pritužbe i zahtjeve odnositelja pritužbe; dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza; datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa; punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku. Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Ad astra partner d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Na zahtjev podnositelja pritužbe društvo za zastupanje će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka. Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa zastupanja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj. U slučaju da se unatoč tom nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Ad astra partner d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost svih klijenata. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o klijentima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju te izvršenja prava iz ugovora u osiguranju i obrađujemo ih u marketinške svrhe, ukoliko je klijent sa time suglasan. Obvezujemo se pružati zaštitu osobnih podataka svih svojih klijenata, koje ćemo prosljeđivati osigurateljima i nadležnim tijelima sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ad astra partner d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti osobnih podataka. Ugovaratelj osiguranja / osiguranik upoznat je s pravom na uskratu obrade njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga kao i pravom da se isti u svakom trenutku može usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, a u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu.

Ukoliko bilo koja odredba ove Izjave zastupnika u osiguranju nije istovjetna izvršenim radnjama ovlaštenog zastupnika, ugovaratelj osiguranja slobodan je izvijestiti zastupnika o istom te tražiti u potpunosti izvršenje istih.

​Danijela Dellavia, zastupnica u osiguranju i ovlaštena osoba za zastupanje Ad astra partner d.o.o. za zastupanje u osiguranju

bottom of page